Dārgie lasītāji!

     Turpinām kopā ar Jums iepazīt un Jums piedāvāt labu garīgo lasāmvielu, proti - Tridentas koncila katehisma tekstus. Šis katehisms tika publicēts 1566. gadā un sākumā bija paredzēts draudžu prāvestu lietošanai kā nemaldīgs ticības mācības patiesību kopsavilkums, taču diezgan ātri tas kļuva par svarīgu garīgo lasāmvielu un ticības mācības rokasgrāmatu visādu kārtu un rangu  katoļiem - gan garīgajai kārtai, gan arī lajiem.

    Lai gan kopš 16. gadsimta katoļu Baznīcā ir tikušas skaidri pasludinātas jaunas dogmas - kā, piemēram, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana un Debesīs Uzņemšana  - un pēc otrā Vatikāna koncila tika izdots jauns katoliskās Baznīcas katehisms, Tridentas katehisms ierindojas klasisku darbu starpā un ar gadiem  nav zaudējis nedz savu patiesīgumu, nedz aktualitāti.

   Jaunas sadaļas tiek pievienotas pamazām, papildinot saturu zem attiecīgajiem virsrakstiem. 

  

     

Tridentas koncila katehisms. 3. nodaļa. Es ticu Jēzum Kristum, Viņa viendzimušajam Dēlam, mūsu Kungam

     Ticībā šim pantam un tā apliecinājumā cilvēku dzimums rod lielas un brīnišķīgas dāvanas. To mums pierāda svētā apustuļa Jāņa vārdi: [1] Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Un pats mūsu Kungs Jēzus Kristus ir parūpējies mums sniegt vēl vienu pierādījumu, kad Viņš tik pārsteidzošā veidā pasludināja apustuļu valdnieka laimi: [2] Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir debesīs. Šis ir mūsu pestīšanas un izpirkšanas visstiprākais pamats.

Read more »

Tridentas koncila katehisms. 2.nodaļa. Es ticu Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes Radītājam

   Šo vārdu  nozīme ir šāda: es stingri ticu un bez jebkādas šaubīšanās apliecinu Dievu Tēvu, tas ir, Svētās Trīsvienības pirmo personu, kurš, pateicoties savai visvarenībai , no nekā  ir radījis debesis un zemi un visu, kas tajās ir, un kurš, pēc to radīšanas , visu uztur un pārvalda. Un es ne tikai Viņam ticu ar sirdi un Viņu apliecinu  ar lūpām, bet es arī tiecos uz Viņu ar visu savas dvēseles dedzību un spēku, kā uz visaugstāko  un pilnīgāko Labumu.

Read more »